Energibyrån i Söderhamn AB

Injustering av värmesystem

Injustering av värmesystemet utgör ett viktigt led i energieffektiv fastighetsdrift. Injusteringen innebär en justering av systemets vattenflöde så att varje enskild radiator får rätt effektavgivning och flöde. I ett ej injusterat system cirkulerar vattnet den lättaste, d.v.s. närmaste vägen, vilket medför att radiatorerna som ligger längst bort från värmecentralen får försämrad cirkulation och effektavgivning.

Detta medför i sin tur att rumstemperaturen blir lägre i dessa lägenheter. För att motverka att den boende i dessa lägenheter har för kallt höjs oftast värmesystemets framledningstemperatur vilket medför höjd energiförbrukning samt att medeltemperaturen i de lägenheter som har bra cirkulation ökar. Några generella värden kan inte ges, ett riktvärde är dock att om medeltemperaturen sänks med 1ºC sparar man ca 4-6% av den totala årliga uppvärmningskostnaden. Normalt ger injusteringen en besparing på 3-30% av uppvärmningskostnaden.

Termostatens funktion i ett injusterat system är att begränsa effektuttaget, om någon form av tillskottsvärme uppstår t.ex. solinstrålning, om många personer vistas i samma rum, om spisen används mycket eller maskiner och lampor påverkar rumstemperaturen. Ett radiatorsystem som inte är injusterat men däremot är utrustat med termostatventiler löper stor risk att fungera dåligt. Flödet till varje radiator är okontrollerat och en nödvändig övertemperatur på framledningen gör att vissa termostater stänger (t.ex. vår och höst) och att det uppkommer störande susljud i systemet.

Vid en injustering känner man de verkliga flödena och kan anpassa pumpens kapacitet till samtliga i anläggningen förekommande driftfall. Den befintliga pumpen har oftast för stor kapacitet och bytes därför till en mindre, noga anpassad pump. Om värmesystemet inte är injusterat på länge eller om huset byggts om så att värmebehovet förändrats bör värmesystemet injusteras samtidigt som nya termostatventiler sätts in. Exempelvis påverkas den tidigare injusteringen av en tillbyggnad, tilläggsisolering av vinden, fönsterbyte eller isolering av fasad.